Pereiti prie turinio

Jolčikas

Naujokai
 • Pranešimai

  14
 • Užsiregistravo

 • Lankėsi

Reputacija

0 Neutrali

Apie Jolčikas

 • Rangas
  Naujokas - tiesiog praeivis

Profilio informacija

 • Lytis
  ledi
 • Zodiakas
  Žuvys
 • Miestas
  Vilniaus raj.
 1. Tai jau tikrai netaikiau, viskas gavosi spontaniškai. Tik dabar apsižiūrėjau, kad pati irgi žuvytės. Tai žuvų savybes gerai supranti - įplaukiau, pasakiau nei šį nei tą, ir nuplauksiu vėl kur kitur. Nepykit... O dėl nemėgstamų tipų, tai labiausiai nemėgstu mergišių, diedų, kurie laksto paskui "sijonus". Tų kuriems vis seilės tysta į kitas žiūrint, o saviškės, kuri prie šono, nevertina. Čia daug kas pasakys, kad pačiai reikia save vertinti. Aš ne apie tai. Aš labiausiai nemėgstu lovelasų.
 2. Nu, manęs irgi neatitinka, nors iš tikrųjų "lazankes" trinti mėgstu :mellow:)). Bet čia tik "šešėliai", kurių gal ir nematom savyje, bet kituose užtai geeeeerai įsižiūrim...
 3. Pasi?i?r?kit ?ia, gal atpa?insite k? nors? VANDENIS (I 21 ? II 20) Niekad neatiduoda paskolint? pinig?. Ap?neka artimuosius ir nepagr?stai juos apjuodina. Visa tai daro u? nugaros. J? traukia IV kategorijos restoranai ir atostogos ?iknos skyl?j, nes yra baisiai ?yk?tus, ir to g?dijasi. ?I?sikrauna" ant t?v?, vaik? ir sutuoktinio. ?UVYS (II 21 ? III 20) Tiek prisimelavusi, kad pati nebeþino, kas ið to, kà ji vadina, yra tiesa. Þuvis pati sau prieðtarauja, meluoja, be perstojo ?trina", bet ne dël naudos. Tai daroma pagal principà ?menas - menui". Þuvimis galima manipuliuoti, nes paèios nepastebëdamos pasiduoda kit? átakai ir mintims. Link? á fanatizmà, stipresniojo rankose tampa pavojingu ginklu. AVINAS (III 21 ? IV 20) Primityvus. Beatodairiðkai karingas. Silpno protelio, sunkiai suvokia net paprasèiausius dalykus. Daþnas Avinas pakiðt? kitam kojà, jei tik sugebët?. Vulgarus, dievina al? ir riebius anekdotus. Daþnai tampa treneriu arba sportininku. Ðeimyniniame gyvenime já reikia laikyti kuo toliau nuo piniginës ? praðvilps ir savus, ir svetimus pinigus, o gràþinti nemëgsta. Draugijoje ? nykybë, valand? valandas gali linksniuoti ávardá ?að". Kai geresnës nuotaikos, kelia girt?j? skandalus ir muðtynes. JAUTIS (IV 21 ? V 21) Ðykðtuolis, padlaiþûnas ir skundikas. Linksta á tà pus?, ið kurios puèia palankus vëjelis. Superkritiðkas ið prigimties. Vyras vaizduoja altruistà, moteris ? kankin?, o ið tikr?j? Jautis niekina þmones. Myli turtus ? gyvenimo gërybes kaupia ir slaptai, ir atvirai. Egocentrikas su sadistiniais polinkiais. Apsimesdamas gerutëliu, ðventutëliu, terorizuoja ðeimà nuo ankstyvos vaikystës iki gilios senatvës. Niekuo nepasitiki. Vis? ámanom? privilegij? uzurpatorius. DVYNIAI (V 22 ? VI 21) Amþinas kûdikis, tiek intelektualine, tiek jausm? prasme. Vienintelis dalykas, kà Dvyniai mëgsta ið tikr?j? ? tai paplepëti ir loðti loterijoje. Ðnekant jo mintys veja viena kità. Senatvëje ima postringauti. Daþnai tampa aktoriumi ar raðytoju. Nuomon? keièia daþniau nei rûbus, nes neturi joki? tvirt? ásitikinim?. Nepakenèia nei fizinio, nei protinio darbo. Sveèius priiminëja tik vaiðindamas arbata su ðiaudeliais. VËÞYS (VI 22 ? VII 22) Nevykëlis. Savimi besidomintis konservatorius ir oportunistas. Niekas negali pakeisti jo nuomonës nei moksle, nei gyvenime. Jei Vëþys ásitikino, kad prosenelio kelnës jam tinka labiausiai, tai në uþ kà neákiði jo á dþinsus. Ið baimës gali pulti pirmas. Su paitenkinimu juodina visus ir viskà ið eilës. Vaidina keistuolá. Jo tolerancija remiasi tik simpatijomis ir antipatijomis. Mëgsta komfortà, ðventà ramyb?. Kasdienio gyvenimo rûpesèiai jam ðlykðtûs, todël nepastebimai juos numeta ant aplinkini? peèi?. LIÛTAS (VII 23 ? VIII 22) Nuo ankstyvos vaikystës link?s á girtuokliavimà ir paleistuvyst?. Kituose reikaluose tinginys. Jo pasiutiðkas pasipûtimas gali uþnuodyti gyvenimà visiems, o rajumas iðmelþti visas kiðenes. Kaþkodël dël to netunka. Mëgsta, kad gyvenimas sukt?si apie já. Dirba ir mokosi dantis sukand?s tik todël, kad imponuot? kitiems. Asmeninës didybës, vertës, ir neklaidingumo pojûtis yra nesugriaunams! Mëgsta pasipuikuoti, todël mielai vaikðto á sveèius ir pats pas save kvieèia. MERGELË (VIII 23 ? IX 22) Dramblio gracija ir triuðio fantazija. Niurzgeklis ir ðykðtuolis. Mergelës pedantiðkumas nepakenèiamas nei darbe, nei ðeimoje. Nesugeba imponuoti. Ðaltai apskaièiuoja viskà. Tai, kà daro Mergelë ? sunku, solidu ir nuobodu. SVARSTYKLËS (IX 23 ? X 23) Gim? po ðiuo þenklu ? tikra nelaimë. Dvi kairiosios rankos, buka klausa, þlibas, jumoro jausmo ir ambicij? ? nerasta. Svarstyklës neturi pinig?, joms nesiseka meilëje, darbe, ðeimoje, nesugeba sublizgëti kokia idëja. Daþnai raðo jausmingus ir verksmingus dienoraðèius. SKORPIONAS (X 24 ? XI 22) Pavojingas. Iðduoda, apgauna, intriguoja tik dël savo pomëgio kankinti. Negailëdamas jëg? kuria apie save gerà nuomon? tam, kad galët? uþpulti ið nugaros. Karjeroje kopia lavon? laiptais. Jei Skorpionas sako, kad brangina tavo draugyst?, viskas aiðku ? prieð valandà jis tave apskundë ðefui. Po ðio þenklu gimsta daugiausia nusikaltëli?. Velniðkai elegantiðkas, psichopatiðkai agresyvus, visko pavydi. ?AULYS (XI 23 ? XII 21) Darbo bitë, uþsispyr?s, maþ? þingsneli? ir taiklaus ðûvio ðalininkas. Tik daþniausiai jam niekas nepavyksta. Nuo vaikystës slankioja su valkatomis ir padugnëmis. Agresyvus optimistas. Draugijoje kelia rûpesèi?. Be tëviðk? ir motiniðk? jausm?. Senatvëje daþnai raðo prisiminimus. Visi jie iðgalvoti nuo A iki Z. O?IARAGIS (XII 22 ? I 20) Jei moteris ? baisi rëksnë. Namie þandaras, darbe ? tironas. Burba ir prie visko kimba. Muða vaikus ir kankina vyrà. Nusileidþia tik fizinei ar psichinei prievartai ( t.y. kai gauna á kailá). Intelektualiai primityvus, be polëkio, kerðtingas ir viskà prisimenantis. Niekada nieko neatleidþia. Retas derinys: didybës manija + nepilnavertiðkumo kompleksas + nedideli protiniai ir jausminiai gabumai. Pripaþásta hierarchijà ir jà dievina. Tik ji duoda Oþiaragiui tvirtà pagrindà ir saugumo jausmà.
 4. Nemanau, kad tokių baisybių demonstravimas duotų ką nors gero. Juk tokias laidas žiūri tik dori, jautrūs žmonės, jiems po to dar blogiau gyventi. Tokiu būdu tik dar padauginamas sielvartas. Pažanga bet kokiame reikale yra gaunama rodant gerus, sektinus pavyzdžius, t.y. darant konstruktyvius, pozityvius veiksmus. Jeigu kalbėsiem apie nelaimes,rodysime ašaras - jų tik daugės, tai lyg klonai, kurie dauginasi eteryje, žmonių širdyse... Vien tas pavadinimas "Karas keliuose" jau yra ydingas. Reikia sakyti "taika keliuose", "saugus eismas". Nereikia kovoti, reikia daryti ką nors gera, galvoti apie gera, tai ir rezultatas bus geras. Motina Teresė sakė: "Nekvieskit manęs į mitingus, kurio lozungas "kova už taiką". Reikia eiti su lozungais "mes už taiką". Koks šūkis - toks ir rezultatas.
 5. Čia radau įdomų straipsnį apie 2012 m. http://www.oculus.com.ua/stat.php?id=230
 6. http://www.radau.info/index.php?page=num_pitagoro_kvad Šiuo adresu skaičiuoja Pitagoro kvadratą senuoju metodu, t.y. gimusiems 19...metais. http://www.likimas.lt/lemtis/ O nuo 2000 metų skaičiuojamas naujasis kvadratas. Kelintą gyvenimą gyveni parodo: kiek skaičių sudaro Pitagoro kvadratą. Jeigu 13 skaičių, tai tryliktas gyvenimas ir t.t. Tiesą pasakius, retai kada pasitaiko mažesnis negu 10 skaičius. Nes skaičiuojant Pitagoro kvadratą, visi nuliai išsimeta, tai mažiau skaičių turės žmogus, kuris gimė 1950.01,02 ir t.t . Tada, 1950.01.01 gaunasi tik 11 skaičių. Šiaip tai numerologija yra gana įdomus dalykas, ypač ieškantiems savęs. <_<
 7. O kur tu skaičiavaisi? Pagal Pitagoro kvadratą "duoda" iki 15 gyvenimų. Ar tau neatrodo, kad su tais gyvenimais truputį viskas "pritempta"? Tiesiog žmonės nenori taip sau išnykti, bijo pabaigos, tai ir prisigalvoja. O tas DEJAVU tai būna dėl to, kad toje vietoje ar situacijoje galėjai būti sapnuose ar astralinių kelionių metu, štai netikėtai ir "prisimeni".
 8. Tie, kurie ir žingsnio nežengia be horoskopo, turi panašią priklausomybę, kaip ir nuo vaistų, alkoholio ar pan. Čia nekalbame apie nukrypimus. Priklausomybė bet kuriuo atveju yra nesveikas dalykas. Gal būt Tau astrologija iš viso nepriimtina, tai niekas per prievartą nekiša. Gyvenk sau laimingai! O su raudona šviesa galėtum būti ir atsargesnis, nes nukentėti gali visai nekalti žmonės!
 9. Kur parašyta, kad planetos tvarko? Ar šviesoforas sankryžoje labai tvarko jūsų gyvenimą? Jis tik perspėja, leidžia susiderinti su kitais eismo dalyviais. Astrologija ne nurodomoji, tik konsultacinė pagalba. Juk žmogus gyvena ne vienas, kartais būtina su kuo nors pasitarti. Vieni bėga pas būrėjas, pas raganas. Astrologija gana įdomus mokslas, paremtas simbolių aiškinimu ir ilgamečiu pasaulio stebėjimu. Būtų labai gerai, kad jo nepainiotų su tikėjimu, burtais, ekstrasensais ir pan.
 10. Čia tas tikimas ar netikimas pagal ženklus - tai tik palyginimas pagal Saulės padėtį Zodiake. bet juk kiekvieno žmogaus horoskope yra visos planetos ir tik padarius abiejų žmonių sinastriją - kaip sutinka visos planetos, koks tarp jų santykis, galima gana tiksliai pasakyti, kaip abu žmonės sutars tarpusavyje. Kas skaito angliškai, tai yra puikus puslapis www.astro.com. Suvedus abiejų žmonių gimimo duomenis, nemokamai pateikiama sinastrija. Kiek žinau, ten dirba tikri profesionalai.
 11. 2002m. baigiasi pilnas ciklas, kuris prasidėjo 1746m., t.y. Švietimo epochos pradžia. 2002 – jieji metai yra laikomi ir naujos, Vandenio eros pradžia, taigi, mūsų visų ateitis susijusi su visai naujais evoliucijos uždaviniais. Juolab, kad 2007 – 2008m. baigiasi ir galaktiniai metai (jų trukmė – 8,5 mln. Metų), taigi gyvename didžiųjų permainų laikotarpiu, kurį kai kas įvardija kaip „pasaulio pabaigą“. Neptūnas iš Vandenio į Žuvų ženklą pereis 2012m. kovo mėn. pradžioje. Tada bus pasiektas aukštas dvasingumas, asmeniniame horoskope pasireikšiantis kaip ypatingas jautrumas subtiliam pasauliui, matymas dalykų, niekam neprieinamų, kartais nesuprantamų net pačiam žmogui, bet aiškiai labai svarbių. Neigiamas to pasireiškimas – eskapizmas (atitrūkimas nuo tikrovės), gyvenimas svajonėse ar maldose. Bet tai mistikų, menininkų, šventųjų ir asketų gimimo laikas, sugebančių vien savo žvilgsniu pertvarkyti žmogaus dvasinį gyvenimą. Visumoje tai dvasiniai mokytojai ir mokiniai, lygiai balti ir juodi.
 12. Geras biznis yra ir šarlatanams. Esmė, ko gero, yra tame, kad geras gydovas - nesvarbu, tradicinis jis ar ne, pirmiausia turi parinkti tą vaistą ar gydymo metodą, kuris labiausiai tinka ligoniui. Pagal rytiečių tradiciją, pirmiausiai buvo nustatomas žmogaus energetinis tipas, kokios energijos yra pažeistos, tada pritaikomas gydymo būdas. Buvo, o gal ir dabar yra, atsižvelgiama ir kokioje mėnulio fazėje žmogus gimęs, ir vėl gi, pagal tai žiūrima, kas žmogui tinka. O svarbiausia buvo tai, kad žmogus nesusirgtų, dirbama su žmogumi, kad jis suvoktų savo negalavimų atsiradimo priežastis ir jas šalintų. O dabar, kiek gydytojų kalbasi su pacientais apie jų gyvenimo būdą, priežastis, sukėlusias ligas? Žiūri tik faktą: tai ligai toks vaistas, kitai - kitas. Mūsų gydytojai ne žmones gydo, bet ligas. Visa medicina turėtų būti profilaktinės pakraipos ir turi vadintis sveitatos apsauga.
 13. Pritariu šimtu procentų!
 14. O kas girdėjot, o gal jau skaitėt žurnalą apie Mokslą, dabar pamiršau jo pavadinimą, neseniai reklamavo, bet niekur nematau ko nors panašaus prekyboje?
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su Privatumo politika.