Pereiti prie turinio
Eitvydė

Dėsniai, principai...

Rekomenduojami pranešimai

Meskimeno d?snis: Niekuomet n?ra laiko ka?k? gerai padaryti, bet visuomet atsiranda laiko tai perdaryti.

Ruckerto d?snis: N?ra tokio ma?mo?io, d?l kurio neb?tų galima i?vesti i? pusiausvyros.

Putto d?snis: Technologijoje vyrauja dviejų tipų ?mon?s: tie, kurie supranta, ko jie nesugeba padaryti, ir tie, kurie sugeba padaryti, bet to nesupranta.

Hoffstedto ?darbinimo principas: Sumai?tis kuria darbo vietas.

Selektyvios gravitacijos d?snis: Daiktas nukris taip, kad pridarytų kuo daugiau ?alos.

Fultono gravitacijos d?snis: Bandymas pagauti krintant? du?ų daikt?, u?uot leidus jam nukristi, padarys daugiau ?alos.

Disraelio posakis: Klaida da?nai b?na nuo?irdesn? u? ties?.

Gateso d?snis: Vienintel? hierarchijai svarbi informacija - kas ir k? ?ino.

Quigley'o d?snis: Tu??iu keliu va?iuojantys vienas prie? kit? lengvasis automobilis ir sunkve?imis b?tinai susitiks ant siauro tilto.

Hallio d?snis: Priemon?s pateisina priemones. Po?i?ris ? problemas yra svarbesnis, nei jos sprendimas.

Baxterio d?snis: Prielaidos klaida lemia ir i?vados klaid?.

Pirmasis McGee'o d?snis: Stulbinamai daug laiko prireikia pabaigti nedirbam? darb?.

Biurokratijos principas: Tik biurokratija gali ?veikti biurokratij?.

Oliverio vietov?s d?snis: Kad ir kur beeitum, vis tiek esi ?ia.

Zappos d?snis: Visatoje yra tik du universal?s dalykai: deguonis ir kvailumas.

Blocklage'o d?snis: Akivaizdu, kad tas, kas juokiasi paskutinis, nesuprato pok?to.

Johnsono d?snis: Jeigu per kelis m?nesius ?vyks trys vertingi renginiai, visi jie ?vyks t? pat? vakar?.

Shirley'o d?snis: Dauguma ?monių yra vienas kito verti.

Thiesseno d?snis: Kad menininkas b?tų laikomas didis, jis turi b?ti miręs.

Tracy pasteb?jimas: Geri laikai baigiasi per greitai, o blogi tęsiasi i?tis? am?inybę.

Zymurgy'o savanori?ko darbo d?snis: ?mon?s visada si?losi pad?ti tada, kai jau nebereikia.

Oeserio d?snis: Egzistuoja tendencija: auk??iausias organizacijos pareigas u?imantis ?mogus vis? darbo laik? praleid?ia pos?d?iaudamas ir pasira?in?damas ra?tus.

Sociologinis gele?in?s oligarchijos d?snis: Bet kurioje organizuotoje veikloje keli ?mon?s b?tinai taps oligarchijos lyderiai, o kiti jais seks.

Parkinsono aksiomos: 1. Pareig?nas trok?ta padidinti pavaldinių, o ne var?ovų skai?ių. 2. Pareig?nai sugalvoja darbo vietas vienas kitam.

Pirmasis debatų d?snis: Niekad nesigin?yk su kvailiu - ?mon?s gali nesuprasti, kuris i? j?sų yra kvailys.

Paulo d?snis: Ne?manoma nukristi nuo grindų

Dalykai, ? kuriuos turi b?ti atsi?velgta kriz?s metu: Marketingas sako: taip. Finansai tvirtina: ne. Teis?s po?i?riu visk? reikia darsyk per?velgti. Personalas suinteresuotas. Planavimas siaubingai paklaikęs.

Lippmano dilema: ?mon?s specializuojasi toje srityje, kuri? ma?iausiai i?mano.

McNaughtono taisykl?: Gin?o su biurokratu metu visus argumentus turi i?d?styti paprastais sakiniais, tik tada kalb?jimas bus priimtas kaip tiesa.

Fairfaxo d?snis: Bet kurie leid?iantys laim?ti gin?? faktai yra geri faktai.

Lordo Falklando taisykl?: Kai n?ra b?tina k? nors spręsti, tiesiog b?tina nieko nespręsti.

Gourdo aksioma: Susirinkimas - tai toks ?vykis, kuriame taupomos minut?s ir prarandamos valandos.

U?darbio aksioma: U?darb? visada padidina tiek, kad, padidinus mokes?ius, gaunamas atlyginimas nepasikeistų.

Zymurgy'o savanori?ko darbo d?snis: ?mon?s visada si?losi pad?ti tada, kai jau nebereikia.

Oeserio d?snis: Egzistuoja tendencija: auk??iausias organizacijos pareigas u?imantis ?mogus vis? darbo laik? praleid?ia pos?d?iaudamas ir pasira?in?damas ra?tus.

Gioio teorija: Ma?iausiai suprantantis ?mogus turi tvir?iausi? nuomonę.

Soperio d?snis: Bet kuris biurokratinis aparatas, reorganizuotas tam, kad padidintų darbo na?um?, i?syk tampa toks pat, kaip ir jo pirmtakas.

Hoffstedto ?darbinimo principas: Sumai?tis kuria darbo vietas.

Login? i?vada: Jei jis dar stovi, tai nerei?kia, kad nemiręs.

Matchio maksima: Kvailys auk?tame poste - tai lyg ?mogus vir?ukaln?je: viskas jam atrodo ma?a, ir jis pats visiems atrodo ma?as.

Jay o vadovavimo d?snis: Esminis dalykas valdant - sugeb?jimas keisti ?vykius. O jei juos pakeiti aplenkdamas kitus - tai jau k?rybi?kumas.

Valdymo tiesos: 1. Prie? k? nors darydamas, pagalvok. Tai nieko nekainuoja. 2. Geras valdymas - tai puikios minties i?rai?ka. 3. N? vienas atlik?jas ne?rodin?ja, kad jis neteisus. 4. Jei prireikia i?mintingo svarstymo, pateisinan?io veiksm?, apsieik be to veiksmo.

Gele?inis paskirstymo d?snis: Kurie turi, tie ir dar gauna.

Matildos pakomite?ių formavimosi d?sniai: Vos sp?jus tau i?eiti i? kambario, tave ir i?renka.

Kimo komitetų taisykl?: Jei vienas sakinys taisomas vis? valand?, kas nors pasi?lys i?mesti vis? paragraf?.

Mitchellso pos?d?ių mokslo d?sniai: 1. Po daugelio paprastai problemai skirtų pasitarimų, ji gali tapti tiesiog nei?sprend?iama. 2. Kai tik bus pateiktas svarstyti projekto u?baigimo b?das, jis bus bes?lygi?kai priimtas kaip geriausia i?eitis. 3. Kai tik ?is sprendimas projekt? galutinai sugadins, visi tie, kurie t? sprendim? par?m?, sakys: "Geriau jau b??iau jam pasiprie?inęs…"

Tre?iasis pos?d?ių dinamikos d?snis: Tuos, kurie labiausiai kratosi darbo komitetuose, visada i?renka jų pirmininkais.

Did?iojo Alo d?snis: Geras sprendimas gali b?ti s?kmingai taikomas beveik kiekvienai problemai spręsti.

Schainkeris atvirk??iai patvirtina Hoare'o didelių problemų d?sn?: Kiekviena ma?a problema slepia didesnę, kuri taip pat bando i?l?sti.

Hoare'o didelių problemų d?snis: Kiekviena didel? problema slepi? ma??, kuri vos pasitaikius progai linkusi i?l?sti.

Smitho d?snis: Visos tikros problemos yra nei?sprend?iamos

Peero d?snis: Problemos sprendimas kei?ia pa?ios problemos esmę.

Disraelio posakis: Klaida da?nai b?na nuo?irdesn? u? ties?.

Fultono gravitacijos d?snis: Bandymas pagauti krintant? du?ų daikt?, u?uot leidus jam nukristi, padarys daugiau ?alos.

Jenningo login? i?vada: Tikimyb?, kad duonos riek? nukris ant kilimo sviestu aptepta puse, auga did?jant kilimo kainai.

Seay'o d?snis: Niekas nevyksta taip, kaip suplanuota.

Blairo pasteb?jimas: Ir dr?suolių, ir bailių pateikti planai yra vienodai geri.

Did?iosios minties d?snis: S?kmingai i?sprendus problem? paai?k?ja, jog j? i?sprend? ir kitas.

Rom?nų taisykl?: Sakantis, jog ka?ko ne?manoma padaryti, netur?tų trukdyti daran?iajam.

Matscho d?snis: Jau geriau siaubinga pabaiga, nei siaubas be pabaigos.

Misterio Weilerio d?snis: Viskas yra valgoma, jei pakankamai smulkiai supjaustyta.

Milsteado vairavimo principas: Kai nori sustoti prie ?viesoforo pasida?yti l?pas, visur dega ?alia ?viesa.

Gele?inis paskirstymo d?snis: Kurie turi, tie ir dar gauna.

Bunuelo d?snis: Persistengti visais atvejais pavojinga. Net tada, kai gauname puikių rezultatų.

Komunikacijos d?snis: Skatinimas bendrauti ir skirtingų hierarchinių lygių darbuotojų bendravimo tobulinimas nei?vengimai taps puikia nesusipratimų dirva.

Matscho d?snis: Jau geriau siaubinga pabaiga, nei siaubas be pabaigos.

Auk?tesnysis paie?kų d?snis. Pirmiausia pasi?i?r?k ten, kur ma?iausiai tikiesi rasti.

Gillette persikraustymo d?snis: K? pametei persikraustydamas pirm?syk, atrasi kraustydamasis kit?syk.

Peterio principas: Kiekvienas hierarchin?s sistemos darbuotojas stengiasi pasiekti t? lyg?, kuriame jis jau nekompetentingas.

Hellerio d?snis: Pirmasis valdymo mitas: valdymas egzistuoja.

Wellingtono komandos d?snis: Grietin?l? kyla ? vir?ų. Bet kyla ir padugn?s.

McDonaldo d?snis: Kai tampi nereikalingas, tave perkelia. Nemalonu.

Van Gogho d?snis: Kad ir kaip puikiai suplanuotum, vis tiek ko nors neapgalvojai.

Biondio d?snis: Jei projektas stringa, atkreipk d?mes? ? t? jo dal?, kuri i? prad?ių atrod? nereik?minga.

Gamtos i?krypimo d?snis: Nepavyksta i? anksto s?kmingai apsispręsti, ant kurios riek?s pus?s geriau tepti sviest?.

Youngo negyvojo jud?jimo d?snis: Visi negyvi daiktai juda taip, kad pasipainiotų tau po kojom.

Chriso komentaras: Visada tenka atsisakyti ko nori d?l to, ko labiau nori.

Peterio k?rybingo nekompetentingumo taisykl?: Sudaryk ?sp?d?, kad jau pasiekei savo nekompetentingumo vir??nę.

Peterio evoliucijos d?snis: Kompetencijoje visad gl?di nekompetencijos s?kla.

Peterio pastaba: Per didel? kompetencija yra labiau nepageidaujama nei absoliuti nekompetencija.

U?sl?ptas Peterio postulatas pagal Godin?: Kiekvienas darbuotojas pradeda dirbti ten, kur jis i? tiesų kompetentingas.

Hallio d?snis: Priemon?s pateisina priemones. Po?i?ris ? problemas yra svarbesnis, nei jos sprendimas.

Van Herpeno d?snis: Problema bus i?spręsta tuomet, kai surasi, kas j? sprend?ia.

Ruckerto d?snis: N?ra tokio ma?mo?io, d?l kurio neb?tų galima i?vesti i? pusiausvyros.

Seay'o d?snis: Niekas nevyksta taip, kaip suplanuota.

Hellrungo d?snis Luktelk, ir blogis pats i?nyks

Evanso ir Bjorno d?snis Kad ir kas nepasisektų, visada yra i? anksto ?inan?ių, kad nepasiseks.

Fahnstocko nes?km?s taisykl? Jei tau nepasisek? vien? kart?, nebebandyk dar kart?; sunaikink visus ?kal?ius, kad bandei...

Lyncho d?snis Kai ?mogui pasidaro labai sunku, j? visi palieka.

Stewerto retro veiksnio d?snis: Lengviau gauti kal?ių atleidim? nei leidim?.

Conway'o d?snis: Bet kurioje organizacijoje visada atsiras ?inantis, kas joje dedasi, asmuo. Jis b?tinai bus atleistas i? darbo.

Conway'o d?snis: Bet kurioje organizacijoje visada atsiras ?inantis, kas joje dedasi, asmuo. Jis b?tinai bus atleistas i? darbo.

Achmano nei?vengiamumo teorema: Kuo brangesnis projektas, tuo ma?esn? tikimyb?, kad jo bus atsisakyta - net jei jis bus netinkamas.

Bunuelo d?snis: Persistengti visais atvejais pavojinga. Net tada, kai gauname puikių rezultatų.

Dowo d?snis: Kuo auk?tesnis hierarchin?s organizacijos lygis, tuo didesn? joje sumai?tis.

Komunikacijos d?snis: Skatinimas bendrauti ir skirtingų hierarchinių lygių darbuotojų bendravimo tobulinimas nei?vengimai taps puikia nesusipratimų dirva.

Merfio pasteb?jimas apie bizn?: Bjauriausias dalykas biznyje yra, kai tenka r?pintis tik savo paties reikalais.

Hendricksono d?snis: Jei problem? spręsti ?aukiama daug susirinkimų, tai laipsni?kai susirinkimai tampa svarbesn? problema u? pa?i? problem?.

Kirby'o komentaras apie komitetus: Komitetas - vienintel? gyvyb?s forma, turinti dvylika skrand?ių, bet neturinti smegenų.

Kennedy komentaras apie komitetus: Komitetas - tai dvylika ?monių, atliekan?ių vieno darb?.

Vienuoliktas ?sakymas: Komitetas - ne tu.

Woltero d?snis: Jei turi laiko, neturi pinigų. Jei turi pinigų, neturi laiko.

Stockmayerio teorema: Jei atrodo lengva, tai i? tiesų yra sunku. Jeigu atrodo sunku, tai i? tiesų ne?manoma.

Puddero d?snis: Kas prasideda gerai, baigiasi blogai. Kas prasideda blogai, baigiasi dar blogiau.

George'o d?snis: Visi pliusai turi savo minusų.

Perkinso postulatas: Kuo didesni vir?ininkai, tuo skaud?iau jie mu?a.

Jacobsono d?snis: Kuo ma?iau organizacija padaro, tuo da?niau ji reorganizuojasi.

Pattono d?snis: Geras planas ?iandien yra geriau, nei tobulas rytoj.

Cohno d?snis: Bet kurioje biurokratin?je sistemoje popierizmas auga, vis daugiau laiko skiriama ataskaitoms ir vis ma?iau darbui. Stabilumas pasiekiamas tada, kai vis? laik? raportuoji, jog i?vis nieko nedirbi.

Dalykai, ? kuriuos turi b?ti atsi?velgta kriz?s metu: Marketingas sako: taip. Finansai tvirtina: ne. Teis?s po?i?riu visk? reikia darsyk per?velgti. Personalas suinteresuotas. Planavimas siaubingai paklaikęs.

Farrello naujovi?ko ?taiso d?snis: Brangiausia detal? yra ta, kuri sul??o.

Winfieldo kelio nurodymo d?snis: Tikimyb? paklysti yra tiesiog proporcinga papasakojusių, kaip rasti keli?, ?monių skai?iui.

Fowlerio pasteb?jimas: Vienintelis netobulas dalykas gamtoje - tai ?mogus.

Jaffe'o priesakas: Yra dalykų, kurių ?inoti ne?manoma; bet ne?manoma su?inoti, kurių.

Gumpersono d?snis: ?vykio tikimyb? yra atvirk??iai proporcinga norui, kad taip ?vyktų.

Chriso komentaras: Visada tenka atsisakyti ko nori d?l to, ko labiau nori.

Septintoji Zymurgy'o i?imtis Merfio d?sniui: Kai lyja, tai kaip i? kibiro.

Bolingo postulatas: Jei puikiai jautiesi, nesijaudink - praeis.

Smitho d?snis: Visos tikros problemos yra nei?sprend?iamos

Login? i?vada: Vos sp?jus i? darbo i?eiti vienam nevyk?liui, bematant bus priimtas kitas.

Oweno teorija apie organizacijos nukrypimus: Kiekviena organizacija turi nevyk?liams skirtų darbo vietų.

Gioio teorija: Ma?iausiai suprantantis ?mogus turi tvir?iausi? nuomonę.

Grossmano d?snis: Bet kuri tikrai svarbi u?duotis tur?jo b?ti atlikta dar vakar.

Finagle'o taisykl?: Kolektyvinio darbo esm?: visad gali savo kaltę suversti kitam.

Felsono d?snis: Id?jų vogimas i? vieno ?mogaus vadinamas plagijavimu, vogti jas i? daugelio - tai jau mokslinis darbas.

Woltero d?snis: Jei turi laiko, neturi pinigų. Jei turi pinigų, neturi laiko.

Watergate'o principas: Apie vyriausyb?s korupcij? visuomet kalbama b?tuoju laiku.

Kamino d?snis: I? politiko kalbų bandydamas nusp?ti ekonominių ?statymų s?lygojam? makroekonomikos eig? neapsirik. Geriau ?i?r?k, k? kalb?damas daro.

Andro politinis postulatas: ?k?rus partij? susiskaldys jud?jimas.

Du Todo politikos principai: 1.Kad ir k? jie tau sakytų, niekuomet nepasakys visos tiesos. 2.Kad ir apie k? jie kalb?tų, kalb?s apie pinigus.

"...ir a?tunt?j? dien? Dievas tar?: "Gerai jau, Merfi, tavo vir?us!"

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Išmintis

 

 

Išėjimas iš beviltiškos padėties ten pat, kur ir įėjimas.

---------------

Jeigu jums labai nesinori plauti nešvarių indų, išplaukite švarius...

---------------

Jeigu tikėtum savo atvaizdu baloje - tu mažas ir purvinas.

---------------

Iki skausmo pažįstamas chirurgas.

---------------

Spėjus laiku užsidėti dujokaukę, mirtis ateina ne iš karto.

---------------

Jei naktį sapnuojasi košmarai - reikia miegoti dieną.

 

Gyvenimas - liūdnas dalykas. Ar jūs nepastebėjote, kuo jis baigiasi?

 

Už ką aš nemėgstu ryto - jis visada prasideda, kai aš miegu.

 

Įdomu, kiekgi reikia turėti pinigų, jog suprastum, kad ne juose laimė?

 

Kolūkis reikalas savanoriškas: nori - įstok, nenori - sušaudys.

 

Geriausias alibi - būti auka.

 

Mes - tie žmonės, dėl kurių mus perspėjo tėvai.

 

Užrašas ant kapinių vartų: "Sveikatos apsaugos ministerija perspėjo!"

 

Užrašas ant narvo: "Krokodilų rankomis nešerti!"

 

Neišmintinga juoktis iš gyvo slibino.

 

Iš juoko dar niekas nemirė, išskyrus tuos, kurie juokavo...

 

Eilė, pamačiusi mane, linksmai suvizgino uodega.

 

Perėjau prie česnakų dietos. Praradau tris kilogramus ir visus draugus.

 

Niekuomet žmonės nemeluoja tiek daug kaip prieš rinkimus, per karą ir po medžioklės.

 

Įdomu, koks juokdarys sugalvojo žurnalus, kuriuose rašoma vien apie ligas, vadinti "Sveikata"?

 

Jei vyras tris kartus nueina į kairę, tai, pagal geometrijos dėsnius, jis sugrįžta namo.

 

80 procentų vedusių vyrų Lietuvoje neištikimi savo žmonoms. Likusieji 20 proc. neištikimi kitose šalyse.

 

Kas mums, vyrams, labiausiai nepatinka namų ruošoje - tai monotonija: pakloji lovą, išplauni grindis... Dulkes pašluostai... Ir visą tai daryti nuolat, kas pusmetį...

 

 

 

Siųsti komentarą...

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie pokalbio

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Įdėti kaip grynąjį tekstą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su Privatumo politika.