Pereiti prie turinio

Teologas

Dalyviai
 • Pranešimai

  23
 • Užsiregistravo

 • Lankėsi

Reputacija

0 Neutrali

Apie Teologas

 • Rangas
  Dažnas svečias

Profilio informacija

 • Lytis
  džentelmenas
 • Zodiakas
  Skorpionas

Kontaktai

 1. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – katalikų šventoji, vienuolė – karmelitė, viena iš trijų moterų, kuriai suteiktas Bažnyčios mokytojos titulas. Tikras vardas Teresa Marten, dar vadinama Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese. Teresė gimė 1873 m. Alansono mieste Prancūzijoje laikrodininko Lui Marteno šeimoje. Šeima buvo labai religinga, ir nuo vaikystės Teresė ir jos trys seserys (kurios taip pat tapo vienuolėmis) perėmė tėvų tyrą tikėjimą. Kai Teresei buvo ketveri metai, jos mama mirė nuo vėžio. Šeima pesikėlė į Lizje. Kai Teresei buvo devyneri metai, ji labai susirgo ir atsidūrė ant mirties slenksčio. Po netikėto pasveikimo mergaitė galutinai nusprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir bažnyčiai karmelitų vienuolyne. Kai Teresei buvo 15 m., 1889 m. ji pirmą kartą pabandė įstoti į vienuolyną, bet vyskupas jai atsakė, motyvuodamas tuo, kad ji per jauna. Nepadėjo ir kelionė į Romą pas popiežių Leoną XIII, bet vyskupas, įsitikinęs, kad Teresės noras nėra momentinis, pakeitė savo sprendimą, ir jos svajonė išsipildė – ji tapo karmelite. Tuo metu dvi jos seserys buvo vienuolės, po kurio laiko į vienuolyną įstojo dar viena sesuo ir jos pusseserė. Po 7 metų Teresė susirgo tuberkulioze. 1897 m. rugsėjo 30 d. ji mirė būdama tik 24 metų, ir liko nutolusio vienuolyno nežinoma vienuolė. Paskutinius gyvenimo metus paskyrė autobiografinei knygai, kur aprašė savo gyvenimą ir samprotavo tikėjimo klausimais. Praėjus metams po mirties, vienuolyno vyresnioji išleido Teresės autobiografiją, pavadintą „Vienos sielos istorija“ tik 2 tūkstančių tiražu. Bet netikėtai knyga tapo labai populiari, tiražai ėjo vienas po kito, episkopai ir Prancūzijos didieji šventikai žavėjosi kartu su paprastais skaitytojais.XX a. pradžioje „Vienos sielos istorija“ buvo išversta į visas didžiausiais Europos kalbas. 1907 m. popiežius Pijus X pirmą kartą išreiškė norą, kad Teresė būtu pagerbta. Vienoje iš privačių audiencijų jis žavėdamasis ateitimi ją pavadino „mūsų amžiaus didžiausią šventąja“. Šventoji Teresė iš Lizje 1923 m. balandžio 29 d. buvo beatifikuota ir 1925 m. gegužės 29 d. kanonizuota. 1929 m. atsižvelgus į vis didėjanti piligrimų skaičių prie šventosios kapo Lizje mieste buvo pastatyta Šv. Teresės bazilika. 1997 m. popiežius Jonas Paulius II Mažąją Teresę pavadino Bažnyčios mokytoja. Lietuvoje yra kelios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios – Akmenynės, Gulbinėnų, Paveisininkų, Raudondvario ir Sangrūdos. Stai cia galite parsisiusti filma "Šventoji Teresė Iš Karmelio" Filmas - lietuviu kalba http://www.adrive.com/public/f03ac0b6c8e73...e324433c07.html
 2. ŠVČ. JĖZAUS ŽAIZDŲ PAGARBINIMAS Šv. Brigitai Viešpats pasakė, kad jis kančios metu patyrė 5480 kirčių. Jei nori prisiminti mano kančią, per visus metus kalbėk 15 Tėve mūsų ir 15 Sveika, Marija, kiekvieną dieną su šiomis maldomis, kurių aš tave išmokysiu. Kai pasibaigs metai, tu būsi pagarbinusi kiekvieną mano žaizdą. PENKIOLIKA ŠVENTOSIOS BRIGITOS MALDŲ Į KENČIANTĮ IŠGANYTOJĄ 1. Kristaus kančios Alyvų kalne iki vainikavimo erškėčiais. „O, Jėzau, visų Tave mylinčiųjų laime, nusidėjėlių Drauge ir Išganytojau, atmink giliausią liūdesį, kurį iškentėjai, besiartinant iš anksto nuo amžių numatytam Tavo šventos kančios laikui; Tu nuplovei savo mokiniams kojas, atidavei jiems valgyti savo Kūną ir Kraują, juos švelniausiai paguodei, o paskui su begaline širdgėla pats patvirtinai: „mano siela mirtinai nuliūdusi". Prisimink, visą kančią ir vargą, kuri Tu iškentėjai prieš savo mirtį ant kryžiaus, kai Tu, tris kartus pasimeldęs ir iš sielvarto išprakaitavęs krauju, buvai išduotas savo mokinio, suimtas savo tautos, melagingai apskųstas, savo teisėjų neteisingai pasmerktas, išrinktajame mieste šventiškiausiu metu nekaltai atstumtas, Tau buvo nuplėšti drabužiai, buvai daužomas kumščiais, pririštas prie stulpo, nuplaktas, vainikuotas erškėčiais ir žiauriai kankintas nesuskaičiuojamos daugybės kitų negandų. Per šias kančias suteik man, o Viešpatie, mano Dieve, tikrą gailestį, garbingą atsiteisimą ir visų mano nuodėmių atleidimą. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 2. Kristaus išjuokimas. O Jėzau, angelų Drauge, atmink širdgėlą, kurią pakėlei, kai visi Tavo priešai apsupo Tave kaip nuožmūs liūtai ir daužė kumščiais bei spjaudė Tau į Veidą. Per šias kančias ir šlykščius plūdimus, kuriais nedavė ramybės Tau priešai, išgelbėk mane, o Viešpatie Jėzau, nuo visų regimų ir neregimų mano priešų ir leisk man Tavo globojamam pasiekti amžinąjį išganymą. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 3. Kristaus prikalimas prie kryžiaus. O Jėzau, pasaulio Mokytojau, savo begalybėje apglėbiantis dangų ir žemę, atmink baisų skausmą, kurį iškentėjai, kai žiaurūs kareiviai aštriomis vinimis pervėrė Tavo rankas ir kojas ir prikalė prie kryžiaus, kai vis didėjant skausmui jas taip smarkiai ištempė pagal kryžiaus ilgį ir plotį, kad jų sąnariai tempėsi. Per šią baisiausią Kryžiaus Kančią prašau Tave suteikti man šventos baimės ir meilės Tavo šv. Vardui. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 4. Kristaus malda už savo budelius. Jėzau, dangiškasis Gydytojau, atmink mirtiną silpnumą ir skausmus, kurios Tu, iškeltas ant kryžiaus medžio, kentėjai visu savo žaizdotu ir sudraskytu kūnu taip, kad joks skausmas neprilygo Tavajam ir Tavyje nuo galvos iki kojų nebuvo sveikos vietos, ir kaip, nekreipdamas dėmesio į visas kančias, Tu vis dėlto meldeisi už savo priešus, sakydamas: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, kadaro!" Per šį gailestingumą leisk, kad Tavo baisiausių kančių prisiminimas man taptų tobulu visų mano nuodėmių ir paklydimų atleidimu. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 5. Kristaus gailestingumas atgailaujančiam nusidėjėliui. O Jėzau, amžinosios šviesybės Veidrodi, atmink tą liūdesį, kuris suspaudė Tavo Širdį, kai visos savo išminties šviesoje išvydai ne tik palaimintą ateitį išrinktųjų, kurie per Tavo kančios nuopelnus atras savo išganymą, bet ir atstūmimą tokios daugybės bedievių, kurie per savo pačių kaltę bus nublokšti į amžiną pražūtį. Per nesuvokiamai gilų Tavo gailestingumą, su kuriuo Tu taip skausmingai užjauti mus, nusidėjėlius ir paklydėlius, ir kurį parodei šalia Tavęs kybojančiam plėšikui, sakydamas: „Šiandien tu būsi su manimi rojuje!", prašau Tave, kad mirties valandą būtum gailestingas ir man. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 6. Kristaus testamentas ant kryžiaus. O Jėzau, sielų Karaliau ir Drauge, Kuris vienintelis esi vertas meilės ir ilgesio, atmink tą širdgėlą, kurią jautei, kai apnuogintas ir suvargęs, apleistas visų savo draugų, kybojai ant kryžiaus, nerasdamas jokios kitos paguodos kaip tik savo mylimą Motiną, kuri su apkartusią siela ir šventa ištikimybe stovėjo prie Tavo šono ir kurią Tu pavedei savo mokiniui, o mokinį davei jai į sūnus sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus", ir mokiniui: - Štai tavo motina! Per skausmo kalaviją, anuomet pervėrusį jos sielą, prašau Tave, o geriausias Jėzau, kad visuose kūno ir sielos nuliūdimuose - ypač mirties valandą-apdovanotum mane savo gailestingumu ir paguoda.. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 7. Kristaus troškulys. O Jėzau, neišsenkančio gerumo Šaltini, kuris labiausiai trokšdamas, tarei ant kryžiaus: „Trokštu!" (žmonijos išganymo), uždek mūsų širdyse visokeriopo tikroj dorybėj lavinimosi ilgesį ir visiškai išdildyk mumyse visokį nuodėmių geismų troškimą bei pasaulio malonumų vaikymąsi. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 8. Kristaus gėrimas. O Jėzau, širdies saldybe ir neišsenkantis Tau atsidavusių sielų, džiaugsme! Per acto ir tulžies kartybę, kurių Tu paragavai dėl manęs, duok, kad mirties valandą vertai Tave priimčiau savo sielos išganymui ir paguodai. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 9. Išgąstingas Kristaus šauksmas ant kryžiaus. O Dieve, viešpataujanti stiprybe ir linksmybe, atmink kančią ir suspaudimą, kurį iškentėjai, kai besiartinant baisiai mirčiai skardžiu balsu sušukai: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mene apleidai!" Per šią tariamo apleidimo baimę, kada Tu išgelbėjai mus nuo amžinojo apleidimo, prašau Tave, Viešpatie mūsų Dieve, niekuomet neapleisti manęs mano varguose. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 10. Gausios Kristaus Žaizdos. O Jėzau, pradžia ir pabaiga, galybe ir gyvenime, atmink, kad Tu visas (nuo galvos iki kojų) pasinėręs į kančių jūrą. Per dideles ir gilias skausmingas savo Žaizdas išmokyk mane, paskendusį nuodėmėse, laikytis Tavo įsakymų su paklusnia meile. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 11. Gilios Kristau Žaizdos. O Jėzau, giliausio gailestingumo bedugne, dėl gilių Tavo Žaizdų, persmelkusių Tave iki kaulų smegenų, prašau Tave ištraukti mane iš nuodėmių bedugnės ir paslėpti mano sielą savo šventose Žaizdose. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 12. Kraujuojančios Kristaus Žaizdos. O Jėzau, spindintis tiesos Veidrodi, vienybės ženkle ir meilės ryšy, atmink nesuskaičiuojamas Žaizdas, kurios nusėjo visą Tavo kūną, nudažydamos jį švenčiausiuoju Tavo Krauju, atmink neįsivaizduojamas kančias, kurias dėl mūsų pakėlė šis Tavo tyriausias Kūnas. Ką gi Tu dar turėtum padaryti, ko nebūtum padaręs? Prašau Tave, o geriausias Jėzau, įrašyti visas šias Žaizdas savo brangiuoju Krauju į mano širdį, kad aš visą laiką skaityčiau jose Tavo skausmą ir mirtį ir su dėkingumu ištikimai ištverčiau iki galo. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 13. Kristaus merdėjimas. O Jėzau, nemirtingas ir neįveikiamas Karaliau, atmink skausmus, kuriuos iškentėjai, kai Tave visiškai apleido visos kūno jėgos ir Tu, palenkęs galvą, ištarei: „Atlikta!“ Per šį Tavo merdėjimą pasigailėk manęs paskutinę mano valandą, kai mano protas bus sudrumstas, o dvasia palaužta. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 14. Kristaus mirtis. O Jėzau, Aukščiausiojo Tėvo Viengimi ir Jo išminties gyvavaizdi, atmink tą nuoširdžiausi atsidavimą, su kuriuo Tu sušukai: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo Dvasią!“ ir kaip po to Tu, nukankintu kūnu ir perverta Širdimi, parodei mums savo gailestingumą ir taip atidavei savo Dvasią. Per šią brangią mirtį prašau Tave, o šventųjų Karaliau, sustiprinti mane kovoje su šėtonu, pasauliu ir kūnu, kad numirdamas pasauliui aš gyvenčiau Tau, ir Tu su gailestinga meile priimtum mano sielą, kai ji mirties valandą sugrįš iš savo kelionės. Tėve mūsų... Sveika, Marija... 15. Paskutinis ir visiškas Kristaus Kraujo praliejimas. O Jėzau, tikrasis ir vaisingasis Vynmedi, į kurį mes esame įskiepyti, atmink tą gausiai pralietą kraują, kurį Tu išliejai, tarsi išspaustas vynuogių sultis, leisdamas iš savo ietimi perverto šono taip gausiai ištrykšti kraujui ir vandeniui, kad Tavyje neliko nė lašo, o Tavo Švenčiausias Kūnas kybojo aukštai ant kryžiaus. Šiuo Tavojo Kraujo praliejimu sustiprink mano sielą paskutinėje mirtinoje kovoje ir leisk jai pasirodyti prieš save, apvalytai nuo visų dėmių. Tėve mūsų... Sveika, Marija... BAIGIAMOJI MALDA Priimk, o Jėzau, šią maldą su ta begaline meile, su kuria Tu dėl mūsų pakėlei visas Tavo Švenčiausiojo Kūno Žaizdas. Pasigailėk manęs ir visų nuodėmės prislėgtųjų ir suteik visoms tikinčioms sieloms, tiek esančioms šioj žemėj, tiek ir iškeliavusioms anapus, malonę, atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen Po to Išganytojas dar kalbėjo: „Kas vienerius metus kasdien kalbės šias maldas, išgelbės iš skaistyklos 15 savo giminės sielų, 15 teisiųjų iš jo giminės gaus ištvermės malonę, 15 nusidėjėlių iš jo giminės atsivers. Pats asmuo, kuris jas kalbės, pasieks pirmąsias tobulumo pakopas, ir 15 dienų prieš jo mirtį aš duosiu jam savo brangiausiąjį Kūną, kad taip jis būtų apsaugotas nuo amžinojo alkio; Aš duosiu jam gerti mano brangųjį Kraują, kad apsaugočiau jį nuo amžinojo troškulio. Ir 15 dienų prieš savo mirtį jis pajus didelį gailestį ir giliai supras savo nuodėmes. Aš pastatysiu mano pergalingo kryžiaus ženklą tarp jo ir piktojo priešo, kad jis būtų apsaugotas nuo jo žabangų. Prieš jo mirtį aš ateisiu su mano brangiąja, mylimiausia Motina ir, maloningai sutikęs jo sielą, įvesiu ją į amžinąjį džiaugsmą. Danguje ji patirs ypatingą mano Dievybės pažinimą, kurio aš nesuteiksiu tiems, kurie nekalbės šių maldų". Jei kas nors net ir 30 metų būtų pragyvenęs sunkiose nuodėmėse, vos tik jis ims pamaldžiai kalbėti šias maldas arba pasiryš jas kalbėti, Viešpats jam atleis visas jo nuodėmes ir apgins jį nuo visų blogų pagundų. Jis sergės jo penkis pojūčius ir apsaugos jį nuo staigios ir netikėtos mirties, o sielą nuo amžiaus prakeikimo. Ir viskas, ko jis prašys Dievo ir Šv. Mergelės, bus jam suteikta. Kas šių maldą išmokys ir kitus, to džiaugsmas ir nuopelnai tęsis amžinybėje. Ten, kur kalbamos šios maldos, yra Dievas su savo malone. Visas šias malones šv. Brigitai pažadėjo nukryžiuotasis Išganytojas prie krucifikso, esančio Romos šv. Pauliaus bažnyčioje. Tas krucifiksas dar ir dabar yra garbinamas. Keletas minčių iš šv. Brigitos gyvenimo Šventoji Brigita gimė 1302m. Švedijoje kunigaikščių šeimoje. Jos tėveliai buvo žymūs ne tik žmonių akyse, bet ir Dievo. Jie turėjo didelį pamaldumą Kristaus kančiai. Dievui patiko šie pamaldūs žmonės ir Jis jų gyvenimą palaimino suteikdamas skaitlingą šeimynėlę. Brigita buvo paskutinioji iš vaikelių tarpo, nes motina tuojau po jos gimimo mirė. Ją auklėjo jos teta. Iki ketverių metų Brigitukė buvo nebylė. Vieną kartą ji prašneko ir kalbėjo visai gražiai ir taisyklingai. Ne tik kalbėjo, bet ir savo protingumu pralenkė visus savo amžiaus vaikus. Dievui patiko iš šios mergaitės padaryti išrinktąjį pamaldumo indą. Jau nuo pat jaunystės ji pradėjo gauti nepaprastų Dievo apšvietimų ir regėjimą. Vieną kartą jai pasirodė Dievo Motina ir ant jos galvos uždėjo labai gražų vainiką. Tai turėjo reikšti, kad per Marijos tarpininkavimą gauna Dievo malonių. Vieną kartą jai pasirodė visas kraujais apsiliejęs Nukryžiuotasis Kristus. Sujaudinta Brigita klausė: „Viešpatie, kas taip Tave sukruvino?" Kristus jai atsakė: „Tai žmonių daromos nuodėmės ir mano meilės niekinimas". Nuo šio regėjimo Brigita nuolat mąstydavo apie Kristaus kančią. Tai mąstydama ji verkdavo graudžiomis ašaromis. Sulaukusi 16 merų, vykdydama tėvo valią, ji ištekėjo už Noros kunigaikščio Ulfano. Dievas laimino jų moterystę: jie susilaukė keturių sūnelių ir tiek pat dukterų. Šalia savo rūmų jie pastatė ligoninę ir seneliu prieglaudą, kame Brigita tarnaudavo drauge su kitomis slaugėmis. Jos sielos nusiteikimą, galima suprasti iš pamokymų kuriuos ji davė savo vaikams, ji vienai savo dukrelei rašo: „Mano dukrele, jei nori būti laiminga čia ir amžinybėje, tai aš tau palieku šį motinišką patarimą: Dažnai prisimink karčiąją Kristaus kančią ir stenkis dažnai priimti šv. Komuniją. Niekad nepamiršk šelpti vargšų. Mylėk Dievą ir dėl jo mylėk artimą. Kiekvieną rytą pakelk savo mintis prie aukščiausiojo, pavesdama Jam. visus savo dienos darbus ir aukas". Tokioje atmosferoje auginami vaikai irgi ėjo dorybių keliais. Dauguma jų vaikelių mirė jauni, išliko tik dvi dukrelės. Viena jų įstojo į vienuolyną, o kita - susilaukė šventosios vardo pripažinimą-tai šv. Kotryna Švedietė. Jos vyras įstojo į vienuolyną/Cistersų/, bet ten gyveno neilgai. Mirė 1343 m. Palikdamas šv. Gyvenimo pavyzdį. Likusi našlė, Brigita viešai išsižadėjo pasaulio ir vedė aštrų atgailos gyvenimą. Dievas jai suteikė daug dvasinių apreiškimų, kuriuos ji surašė į knygas. Šie jos gauti apreiškimai yra Bažnyčios labai vertinami, nors jie neturi tikėjimo tiesų galios, o tik kaip pamaldumą žadiną dalykai. Apie 1344 metus ji viename savo dvarų įkūrė 60 vienuolių vienuolyną, kame ir pati apsigyveno. Taip ji davė pradžią Vasteino Brigitiečių vienuolynui, kuris po jos mirties pasklido po kitus kraštus. Brigita mirė 1373 m., turėdama 70 metų. Popiežius Bonifacas IX ją paskelbė šventąja. Dažnas apie Kristaus kančios mąstymas išauklėjo ir ištobulino šv. Brigitos sielą. Todėl ir tu dažnai mąstyk apie Kristaus kančią. Ji išmokys tave šventai gyventi ir atrasti amžinąją laimę.
 3. Atsisiveikinimas su Tėvu Stanislovu OFM Cap. 1918 - 2005 [LT] Tėvas Stanislovas, kurio tikrasis vardas - Algirdas Mykolas Dobrovolskis - gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje. Mažesniojo brolio Stanislovo vardas vienuoliui buvo suteiktas 1936 m., įstojus į kapucinų vienuoliją Plungėje. 1941 m. jis davė amžinuosius įžadus ir įstojo į Kauno kunigų seminariją studijuoti teologijos, prieš tai krimtęs humanitarinius mokslus bei filosofiją. Kauno arkikatedroje 1944 m. kovo 25 d. brolis buvo įšventintas į kunigus ir taip tapo Tėvu Stanislovu. Po kunigystės šventimų Tėvas Stanislovas buvo paskirtas į Petrašiūnų vienuolyną, iš kur pradėjo vykdyti savo gyvenimo misiją - keliauti po Lietuvos bažnyčias, kuriose skaitydavo pamokslus. Tėvas Stanislovas ne kartą buvo suimtas ir tremtas į Sibirą už pamoksluose skleidžiamas idėjas, svetimas tuometinei valdžiai. Religinių kultų taryba netgi buvo uždraudusi Tėvui klausytis išpažinčių, pamokslauti ir teikti kitus sakramentus, taip pat kategoriškai pareikalavo nebevažinėti į kitas parapijas. Taip gyvenimo smūgių blaškomas bei vėtomas iš parapijos į parapiją, Tėvas Stanislovas 1966 m. kovo 7 d. tapo Paberžės parapijos klebonu. Tačiau jis neapsiribojo vien Paberžės parapijos rūpinimusi: nuo 1980 m. aptarnavo ir Surviliškio parapiją, o 1990 m. Tėvui Stanislovui kapucinų ordinas pavedė rūpintis Dotnuvos vienuolynu - Dotnuvos ansamblis tarsi atgimė naujam gyvenimui. 1992 m. pradžioje Tėvui buvo pavesta aptarnauti Šlapaberžės parapiją ir, kiek vėliau, Gudžiūnų parapiją. Tėvo Stanislovo nuopelnai, gera širdis ir skvarbus protas neliko neįvertinti: 1996 m. jis apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, 1997 m. tėvui Stanislovui suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas, jis ne kartą išrinktas populiariausiu rajono žmogumi. 1999 m. už žydų gelbėjimą Antrajame pasauliniame kare apdovanotas Žūvančiųjų kryžiumi, 1999 m. pabaigoje Panevėžio miesto Dailės galerijoje Tėvui Stanislovui buvo įteikta Santarvės fondo premija. Eidamas 87-uosius metus 2005 m. birželio 23 d. Tėvas Stanislovas iškeliavo į Dangiškojo Tėvo namus, palikdamas neišdildomus pėdsakus žmonių ir istorijos atmintyje. 2005 m. birželio 27 d. palaidotas savo mylimojoje Paberžėje. Jolita Žalgirytė DVD filmo autoriai: Alvydas Rakauskas ir Dalius Ramanauskas Kalba: Lietuvių Žanras: Dokumentinis Filmo trukmė: 30 min. Pagamintas: 2005 Svoris: 700 MB Linkas http://hosted.filefront.com/filosofas/
 4. Karts nuo karto atsiusiu ka nors is dvasines tematikos. Informacija bus skirtinga, ivairaus pobudzio. Pagrinde atsiusiu tokia info kuria paprastose knygose ar maldaknigese gan sunku surast. Kitaip tariant reta info, retos maldos ir t.t.
 5. Beje turiu nemazai idomios informacijos apie vegetarizma. Jeigu ka domina parasykit cia (arba man i PM) savo emeilus ir as jums atsiusiu
 6. Jeigu ka domina informacija dvasine tematika tiesiog parasykite man savo emeilus ir karts nuo karto kai ka jums atsiusiu
 7. Demonų išvarytojas Vienas iš kelių Lietuvos kunigų egzorcistų nebijo velnio, nekart padėjo apsėstiesiems ir kovojo su piktosiomis dvasiomis “Jūs bijote velnio, piktųjų dvasių?” “Ne! Jei aš jų bijočiau, kaip galėčiau su jais kovoti?” (iš pokalbio su kunigu egzorcistu Edmundu Rinkevičiumi). Gavo vyskupo palaiminimą Aukštaitija. Miestelis netoli Panevėžio. Mus pasitikęs kunigas tiriamai perveria tamsiai rudomis akimis. Klebonijos kambarėlyje šaltoka. Ant sienų - šventųjų paveikslai, lentynose - daug knygų religine tema. “Egzorcizmas - labai subtili tema. Pastaruoju metu tokių atvejų pasitaiko vis dažniau, ypač kai žmonės nusigręžia nuo Dievo, pradeda nusidėti, - pradėjo pokalbį 54 metų vyras. - Tiesa, dažnai žmonėms išties reikia gydytojų psichiatrų pagalbos, tačiau yra atvejų, kai padėti gali egzorcistas”. “Egzorcistas - išvejantis piktąsias dvasias, velnią, - paaiškino vienas iš kelių oficialiai Lietuvoje turinčių kunigo egzorcisto vardą E.Rinkevičius. - Lotyniškai “exorcismus”, graikiškai “exorkizo” - užkeikimas, išvarymas, išvijimas. Tuo pradėjau domėtis labai seniai”. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas nurodo, kad egzorcizmas – tai „demonų, sielų, piktųjų dvasių ir kitų esybių, apsėdusių žmogų ar objektą, išvarymas“. Kunigas E. Rinkevičius pasakojo, kad pirmasis istorijoje egzorcistas buvo Jėzus Kristus. Egzorcistai buvę ir apaštalai, nes Jėzaus Kristaus vardu išvarinėdavo demonus. Pokalbiui su žurnalistu šia tema kunigas turėjo gauti vyskupo leidimą. 26-uosius metus kunigaujantis E.Rinkevičius egzorcistu oficialiai pripažintas prieš porą metų. Tiesa, atskirais atvejais su vyskupo leidimu egzorcismo procese kunigui teko dalyvauti jau keliolika metų. “Pagal Bažnyčios kanono teisę kiekvienoje vyskupijoje turėtų būti po du kunigus egzorcistus, - teigė kunigas E.Rinkevičius. - Kodėl du? Kartais būna ypač sunkūs atvejai, kai egzortą tenka skaityti ištisai, tad vienas kunigas pakeičia kitą. Ir jiems tenka netgi atremti piktųjų dvasių atakas. Žmonės, kurie įsitikinę, kad juos apsėdo demonai, turėtų kreiptis į savo miesto vyskupiją”. Skambina iš įvairių Lietuvos vietų Neaukštas, tačiau kresnas pražilęs kunigas ereliška nosim kalbėjo neskubėdamas, apmąstydamas kiekvieną žodį. Griežtai perspėjo, kad nebūtų klausinėjamas ne tik žmonių vardų, bet ir miestų, apie kurių piktųjų dvasių apsėdimo atvejus jis pasakos, pavadinimų. “Kitaip jus teks palydėti iki durų”, - sakė kunigas. Paprašytas prisiminti pirmąjį egzorcizmo atvejį, jis nutilo. Tai buvo jo kunigystės pradžioje: “Paskutinę akimirką mama dukrą ištraukė iš kilpos, tačiau nuo tos akimirkos mintis pasikarti apsėdo motiną”. Edmundas Rinkevičius po ilgų pokalbių su moterimi gavo Panevėžio vyskupo leidimą. Egzortą teko skaityti du kartus. Po antrojo egzorto skaitymo moteris niekada daugiau apie tai nei užsiminė, nei galvojo. “Kaip Jūs nustatote, kad žmogus išties apsėstas? Gal jam reikia tik gydytojo psichiatro pagalbos?” - klausėme E.Rinkevičiaus, o tuo metu klebonijoje ištisai skambėjo telefonas ir, kaip vėliau prisipažino kunigas, skambino žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių. “Bendrauju su tuo žmogum, jo artimaisiais ne vieną kartą, - prisipažino egzorcistas. - Dažnai išties jiems reikia gydytojo pagalbos, bet... Štai neseniai paskambino studentė. Staiga pradėjo girdėti balsus. Buvo sveika, gydytojai psichiatrai nieko nenustatė. Po egzorto skaitymo balsai liovėsi. Ją buvo apsėdusi piktoji dvasia. Dažnai žmogus pasikeičia vos tik pradėjus skaityti egzortą”. E. Rinkevičius sakė, kad apsėdimas dažniausiai ateina per nuodėmingą gyvenimą. „Filmai su S raide skirti ne suaugusiesiems, o satanistams. Visas ten rodomas seksas, siaubas žmogų neigiamai paveikia“, – teigė jis. Apsėdimo šaltinis gali būti vaikų mėgstami kompiuteriniai žaidimai. Kunigo teigimu, nuolatinis „šaudyk, žudyk“ procesas užsifiksuoja jauno žmogaus mintyse, nes tas, kuris žaidžia, laisva valia skiria mirtį kitam. Satanistai, kurie niekina šventas vietas, tampa apsėsti. Ekscentriškai atrodantys neformalaus gotų judėjimo atstovai, kurie mėgdžioja satanistus, irgi rizikuoja būti apsėsti. Kartais apsėdimą lemia tatuiruotės, pavyzdžiui, velnio skaičius 666. Ramygalos klebonas papasakojo apie merginą, kuri ant rankos turėjo voro tatuiruotę. „Voras pats savaime nėra blogai. Tačiau blogis ją apraizgė kaip voratinklis“, – kalbėjo jis. Egzorcistas neslėpė, kad yra kai kurie apsėdimo ženklai. Pavyzdžiui, kai žmogus net negali prisiliesti prie šventųjų simbolių, laužo kryžius, suplėšo į skiautes jo nuolat nešiojamus drabužius, kurie jam nematant buvo pašventinti ar palaiminti. Dažniau apsilanko moterys Egzorcizmo ritualo metu būtinai reikia turėti apeigyną, Edmundas parodė ploną raudonos spalvos knygelę lotynų kalba, taip pat šventinto vandens ar šventintos druskos, užsivilkti albą arba sutaną ir būtinai ant kaklo užsidėti violetinės spalvos stulą, turėti kryžių. Šį ritualą dažniausiai E.Rinkevičius atlieka bažnyčioje prie altoriaus. “Kaip viskas vyksta? - Edmundas Rinkevičius nutilo. - Skaitau maldas iš egzorto lotynų kalba. Lotyniškai, kad kai kurie žmonės neišsigąstų. Žmogus taip pat turi padėti. Tikėti Dievu, melstis”. “Koks Jūsų praktikoje buvo pats baisiausias atvejis?” - klausinėjome egzorcisto. “Baimės nejaučiu, nes negalėčiau būti egzorcistu, - po ilgos pauzės atsakė kunigas. - Kai Dievas saugo, nė plaukas nuo galvos nenukris”. “Pamatęs egzorcizmo ritualą pašalietis išsigąstų?” - teiraujamės. “Jiems būti greta nepatariama, - tikino egzorcistas. - Jei žmogus būna iš smalsumo, į jį gali pereiti piktoji dvasia. Žmonės privalo melstis, skaityti šv.litanijas. Piktoji dvasia gali pasinaudoti ir kitų žmonių baime. Kartais per tokius seansus matydavau, kaip žmonės vemia”. “Kiek per keliolika metų teko atlikti egzorcizmo seansų”? “Oi, labai daug... - atsiduso E.Rinkevičius. - Būna savaičių, kai nereikia to daryti. Tačiau vakar, pavyzdžiui, egzortą skaičiau tris kartus”. Kunigas pripažino, kad dažniau egzorcizmo seansą tenka atlikti moterims. Tiesa, vyrai daug rečiau kreipiasi į kunigą pagalbos. Piktosios dvasios apsėstus asmenis pas kunigą dažniausiai atveda nelaimėlio artimieji. Egzorcistui padeda vadinamoji maldos grupė. Tai keletas paprastų pamaldžių Ramygalos gyventojų, kurie per seansą meldžiasi bei ypatingais atvejais apsaugo kunigą nuo galimo smurto. Kartkartėmis išlaisvinimas iš piktųjų dvasių trunka labai ilgai. Taip atsitinka, jei žmogus neatsisako nuodėmingo gyvenimo arba į jį grįžta. Kunigas pasakojo, kad sunkiau padėti vyresnio amžiaus žmonėms, nes šiems yra sunkiau keistis, suprasti, kas sakoma. Pagelbėti pavyksta ne visiems Neseniai kreipęsis vyras tikino, kad kartais girdi balsus: vienas vyriškas balsas ragina pasikarti, o kitas, moteriškas, - melstis. “Aš esu ta, kuri tavo pusseserei stovi nuotraukoje už nugaros”. O pusseserė buvo fotografuota Kryžių kalne, o už jos nugaros stovėjo Marijos statula. “Deja, tas vyras pasikorė, - pripažino kunigas. - Pirmasis egzortas trumpam padėjo, tačiau jam paliepiau būtinai apsilankyti dar kartą. Deja, jis neatėjo, po to dar kviečiau - neatėjo. Vėliau sužinojau, jog jis nusižudė”. „Apsėstas žmogus negali ramiai žiūrėti į kryžių, šventus paveikslus, liturginius drabužius. Jei šlakstai švęstu vandeniu – rėkia, kad degina tarsi ugnis. Į bažnyčią kojos įkelti irgi negali“, – apsėdimo požymius vardijo E. Rinkevičius. Šie žmonės negali ištarti maldos žodžių, net užsukti į kleboniją – prisiartinę pradeda blogai jaustis, trokšta pabėgti. Apsėstiesiems galioja kita laiko tėkmė. Pavyzdžiui, uždavus klausimą apsėstas žmogus atsako tik praėjus gerokai laiko. „Sakoma: danguje milijonas metų – kaip akimirka, o pragare akimirka – kaip milijonas metų“, – nutęsė klebonas. Negalima keiktis, prakeikti, nes žodis, pasak egzorcisto, turi didelę galią. Dažnai prakeikę savo artimą žmonės neįtaria, kad tas nelemtas žodis gali prišaukti piktąją dvasią. “Kokio amžiaus žmonės prašo Jūsų pagalbos?” “Įvairaus, tačiau dažniausiai - iki 40 metų amžiaus, - teigė kunigas. - Mozė iš Egipto nelaisvės 40 metų vedė žydų tautą ir šie klajojo dykumoje. Optimistas ir pozityviai gyvenantis žmogus prailgina gyvenimą”. Medikų nuomonės nesutampa Paklaustas, ar, jo nuomone, gali būti demonų apsėstų žmonių, kurie gydosi psichiatrijos ligoninėse, kunigas neabejodamas linktelėjo galva: “Nedaug, bet tokių yra... Tai subtili riba. Teko lankytis Jotainių pensionate. Yra įtarimų, kad ten yra apsėdimo atvejų...” Vienas “Kauno dienai” nenorėjęs minėti savo pavardės buvęs psichiatrijos ligoninės specialistas, jau pensininkas, neslėpė, kad jo praktikoje pasitaikė pora sunkiai paaiškinamų atvejų: “Nenoriu pasakoti šios istorijos detalių, bet pacientas atliko kelis sunkiai paaiškinamus dalykus... Apie tai buvo žinoma tik keliems specialistams. Į ligoninę buvo slapta iškviesti dvasiškiai, kurie atliko egzorcizmo ritualą”. Paklaustas apie egzorcizmą, Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinikos vadovas Benjaminas Burba atsakė: “Psichiatrijos praktikoje nėra neįtikimų ir keistų atvejų. Visus juos galime paaiškinti mediciniškai”. “Ar teko susidurti ar girdėti apie antgamtiškus dalykus?” “Nieko antgamtiško neteko matyti ir girdėti”, - tikino specialistas. “Teko girdėti, kad buvo atvejų, kai į psichiatrijos ligoninę atlikti egzorcizmo ritualą buvo kviesti dvasininkai”. “Ne, apie tai nieko neteko girdėti”. “Jūs tikite demonais ar velnio egzistavimu?” “Jei pasakysiu “taip”, tai nebus tiesa, nes viską, kaip minėjau, galima paaiškinti mediciniškai. Jei pasakysiu “ne”, atrodys, jog nesu religingas”. Pusantrų metų vaiko nesuvaldė keturi suaugusieji Egzorcistas neslėpė, kad tenka padėti ir vaikams, ypač kai nuodėmingai gyvena jų besilaukiančios motinos arba nuodėmingai gyvena jų tėvai. “Savotiškas egzortas yra krikštas, - teigė E.Rinkevičius. - Teko matyti kūdikių, kurie paniškai bijojo krikšto. Prieš kelerius metus krikšto metu keturi suaugę žmonės nesugebėjo išlaikyti pusantrų metų vaiko! Jis spardėsi, kandžiojosi, klykė, žmones nustumdavo neįtikima jėga. Kartais krikšto metu iš vaiko burnos prasiveržia putos, kartais egzorcizmo metu žmonės negali ištarti žodžių: “Piktoji dvasia, išeik!” Vaiką geriausia pakrikštyti iki dviejų mėnesių amžiaus. Tačiau jei tėvai tai atlieka nesąmoningai, ir krikštas nepadeda”. Kunigas paaiškino, kad piktoji dvasia dažniausiai veikia žmogų iš išorės. Velnias apsėstąjį smaugia, vargina fiziškai, kai kuriems užčiaupia burną, ir šie nebegali kalbėti. Žmoguje pasislėpusių piktųjų dvasių atsakas į išlaisvinimo maldas vadinamas manifestacijomis. Jų metu žmogų ištinka priepuoliai, panašūs į epilepsiją, kūną drasko traukuliai, žmogus rėkia nesavu balsu, keikiasi. E. Rinkevičius tikino, kad jo praktikoje būta atvejų, kai apsėstasis pakilo nuo kėdės ir laikėsi ore maždaug pusės metro aukštyje. Viena moteris, mokanti tik lietuviškai ir rusiškai, per išlaisvinimą prakalbo įvairiomis užsienio kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, suprato lotyniškai sakomus maldos žodžius ir į juos reagavo. Neretai pasikeičia žmogaus balsas – tampa žvėriškas, nesuprantamas. “Gal papasakotumėte apie sunkiausią atvejį?” - dar kartą paprašėme. Egzorcistas nutilo, susimąstė. “Buvo toks vienas atvejis... - vėl nutilo. Galvojo. Po ilgų abejonių prabilo. - Be pertraukos egzortą skaičiau nuo 8 valandų vakaro iki 2 nakties. Buvau vienas. Tiesa, greta buvo kiti žmonės ir meldėsi. - E.Rinkevičius vėl nutilo ir ryžtingai nukirto. - Ne, apie šį atvejį nereikia. Užteks!” Kunigas pripažino, kad kartais, užvaldžius piktajai dvasiai, žmogus šokinėja, kūnas pasidaro tarsi lėlė tampoma virvučių, žmogus kalba nesuprantama kalba, gali net išvemti įvairius daiktus. “Tokių atvejų man nepasitaikė, - teigė egzorcistas, - tačiau kartą mačiau, kai žmogaus veidas keitėsi tris kartus. Tai būdavo kito žmogaus veidas...” Kunigus taip pat gali apsėsti piktoji dvasia “Jūs matėte filmą “Egzorcistas”? Kalbama, kad tai vienas realiausių filmų apie demonus?” “Taip, mačiau, - linktelėjo galvą E.Rinkevičius. - Yra perdėtų detalių, tačiau galiu pripažinti, kad tai realus filmas. Gyvenime taip pasitaiko”. “Ten minima situacija, kai demonai gali įsiskverbti į kunigą...” “Po sunkiausio mano minėto atvejo sulaukiau dvasių atakų, - atsidusęs prisipažino egzorcistas. - Ne, tai nebuvo balsai... Jutau jas fiziškai... tačiau nenoriu apie tai kalbėti... Dvasios būna įvairių galių. Iš pradžių išeina silpnosios, o lieka didžioji. Kartą mačiau, kai nejusdamas ir melsdamasis kitas žmogus egzorcizmo metu užrašė jos vardą... Kunigus taip pat gali apsėsti piktoji dvasia”. “Minėjote, kad vyskupijose turėtų būti po du egzorcistus, o Jūs atliekate ritualą vienas. Nebaisu?” “Ne... Tačiau pajutęs, kad vienas apsėstajam demono žmogui padėti negaliu, kreipiuos pagalbos. Egzorcistas turi labai daug melstis...” “Kodėl Lietuvoje tik keli kunigai egzorcistai?” “Ne visi tai gali... - tyliai tarė E.Rinkevičius. - Kiti bijo”. Iš egzorcizmo istorijos Apsėdimo fenomenas žinomas visose religijose. Demoniškos esybės, velniai, apie save primena dviem būdais: įsibrovimu ir apsėdimu. Įsibrovimu suprantami nepaaiškinami kvapai, garsai, triukšmai, daiktų judėjimas. Apsėdimas pasireiškia tuo, kad žmonės, kuriuose apsigyveno demonai, šūkaloja Dievą niekinančius ir nešvankius žodžius, juos apima konvulsijos... Kaip Jėzus išvarė velnią iš apsėstojo, aprašoma dar Naujajame testamente. XVI amžiuje apsėstųjų išgydymo apeigas Egzortas - Romoje išleista knygelė, kuri skiriama kunigams egzorcistams. Tai sena ir ypatingų maldų, kurias Bažnyčia naudoja prieš piktojo galią, forma. Bažnyčios katekizmas aiškina, kad egzorcizmo tikslas - Jėzaus Bažnyčiai patikėta dvasinė galia išvaryti piktąsias dvasias arba išvaduoti iš jų įtakos. Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Žoržė Artūras Medina Estevezas 1999 metų sausio 26 dieną Šventojo sosto spaudos centre pristatė į Romos apeigyną įtraukti naują egzorcizmo ritualo formą. Šis 84 puslapių apimties dokumentas popiežiaus Jono Pauliaus II buvo aprobuotas dar 1998 metų spalio 1 dieną. Ž.A.Medina Estevezas pažymėjo, kad asmens gebėjimas priimti Dievą yra “suterštas nuodėmės ir kartais piktasis užima Dievo vietą. Jėzus Kristus atėjo išvaduoti asmenį nuo blogio ir nuodėmės dominavimo”. Kardinolas prefektas taip pat sakė, kad Romos apeigyno paskutiniame skyriuje yra išdėstytos egzorcizmo indikacijos ir liturginis tekstas, bet tai nebuvo peržiūrėta nuo Vatikano II susirinkimo. Po 10 metų darbo dabartinį tekstą patvirtino popiežius. Jis yra išleistas lotynų kalba, todėl Vyskupų konferencijos turės išsiversti į nacionalines kalbas. Naujajame dokumente aprašytos paties egzorcizmo atlikimo apeigos, taip pat maldos ir nemažai maldų, kurias tikintieji turi kalbėti privačiai, kai jie tiki, kad juos stengiasi paveikti demoniškos jėgos. Istorijoje yra žinomas ne vienas plačiai nuskambėjęs apsėdimo atvejis. Pavyzdžiui 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Džordžtaune buvo kovojama su demonu, kuris apsėdo trylikametį berniuką. Viskas prasidėjo nuo spiritizmo seanso. Po jo pasigirdo nepaaiškinami stuksenimai ir braižymai, sklindantys nuo ikonos su Kristaus atvaizdu. Po to pradėjo dingti drabužiai, atsirasdavo kitoje vietoje. Berniuko akivaizdoje ėmė virsti kėdės, skrajoti daiktai. Vėliau berniukas pakildavo nuo lovos, kartą net su čiužiniu. Atidžiai vaiką ištyrę gydytojai nepastebėjo jokių sutrikimų, patologijų. Sunerimę tėvai pakvietė dvasininkus ir šie nustatė: apsėdimas. Berniuką kratė traukuliai, jis priminė nematomais siūlais tampomą lėlę. Po šešių savaičių priepuoliai baigėsi, tačiau vaikas pasikeitė. Jis kalbėjo žemu balsu, užkimusiu bosu, grasinančiomis intonacijomis, nešvankiai keikėsi. Į namą atėjusį liuteronų dvasininką nematoma jėga bloškė ant grindų. Po to katalikų bažnyčia leido atlikti egzorcizmo ritualą, kuris truko dešimt savaičių. 40 kilogramų svorio berniukas neįtikimai lengvai mėtė kunigus. Jo kūnas labai išsipūsdavo, galvos judesiai primindavo gyvatę, oras kambaryje staiga tapdavo šaltas. Kartą išsiveržęs iš kunigų rankų berniukas pagriebė ritualinę knygą, pakilo virš jų ir akimirksniu nesuvokiamu būdu ją pavertė į “konfeti” debesį. Dvasininkų triūsas neprapuolė veltui: berniuką pavyko išgelbėti, bet jis nieko neprisiminė, kas vyko. Vis dėlto ne visi egzorcizmo seansai baigiasi sėkmingai. Ypač jei jį atlieka neprofesionalai. 1991 metais viename nedideliame Italijos miestelyje per egzorcizmo ritualą žuvo dvasininkas Guntano Viglioti, kuris bandė išgydyti penkiolikametę mergaitę be vyskupo palaiminimo. Kai, praėjus dviem valandoms po egzorcizmo seanso pradžios, mergaitės mama atėjo į kambarį, dvasininko kūną rado sudraskytą. EGZORTAI Leoninė egzortų forma Trumpoji, arba leoninė, egzortų forma yra išversta į daugelį kalbų. Ją ištisai pateikiu čia lietuviškai. Ją gali kalbėti kiekvienas, kaip ir bet kurią aprobuotą maldą. ĮŽANGINĖ MALDA Į Š V. MYKOLĄ ARKANGELĄ Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbingiausias dangiškųjų kariuomenių kunigaikšti šv. Mykolai, gink mus mūsų kovoje „prieš kunigaikščius ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš piktumo dvasias padangėse“ (Ef 6,12). Ateik pagelbėti žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo panašumą ir kuriuos didele kaina atpirko nuo velnio priespaudos. Šventoji Bažnyčia gerbia tave kaip savo globėją ir gynėją. Viešpats tau patikėjo atpirktųjų sielas, kad jas vestum į dangų. Dėl to maldauk Taikos Dievą sumindžioti velnią po mūsų kojomis, kad jis nebegalėtų ilgiau žmonių laikyti belaisviais ir Bažnyčiai daryti žalos. Aukok mūsų maldas Aukščiausiajam, kad jie tuoj galėtų naudotis jo gailestingumu. Sutramdyk „slibiną, senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas“ (Apr 20,2), surišk jį ir įmesk į bedugnės gelmę, kad nesuvedžiotų daugiau tautų. Egzortavimas Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, ir Dievo vardu, nekalčiausios Mergelės Marijos, Dievo Motinos, šv. Mykolo arkangelo, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir visų šventųjų (ir galingos mūsų kunigystės švento autoriteto) stiprinami, mes pradedame kovą prieš velnio puolimus ir apgaulę. „Keliasi Dievas, jo priešai sklaidosi, bėga nuo jo veido tie, kurie jo nekenčia. Jie skirstosi, kaip skirstosi dūmai, kaip tirpsta vaškas prieš ugnį taip žūna nusidėjėliai prieš Dievą,“ (Ps 67, 2-3). V. Štai Viešpaties kryžius, tebėga priešų kariuomenės. R. Nes nugalėjo Judo giminės Liūtas, Dovydo palikuonis. V. Tegul Viešpaties gailestingumas nužengia ant mūsų. R, Toks didelis kaip mūsų viltis Tavyje. Mes iškilmingai įsakome išeiti, kas tu bebūtum, nešvarioji dvasia, visa šėtoniškoji galybe, visi pragaištingieji įsiveržėliai, visi piktieji legionai, atskalūnai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu būkite sučiupti ir išvaryti iš Dievo Bažnyčios ir iš sielų sukurtų pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir atpirktų brangiausiuoju Dievo Avinėlio Krauju. Klastingasis žaltį, tu daugiau nebeišdrįsk apgaudinėti žmonių rasės, persekioti Bažnyčios, kankinti Dievo išrinktųjų ir sijoti juos kaip kviečius. Aukščiausiasis Dievas tau įsako, Jisai, „kurs nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2,4). Savo dideliu įžūlumu tu vis dar išdrįsti lygintis su juo. Dievas Tėvas tau įsako, Dievas Sūnus tau įsako, Dievas Šventoji Dvasia tau įsako, Kristus Dievo Žodis, tapęs žmogumi, tau įsako. Jis, kuris „nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties“ (Fil 2, 8 ), kad išganytų mūsų rasę, nugalėtą tavo pavydu. Jis, kurs įkūrė Bažnyčią ant tvirtos uolos ir pareiškė, kad pragaro Vartai jos nenugalės (Mt 16,18 ), nes Jis gyvens joje „visas dienas, iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28,20). Šventasis Kryžiaus ženklas tau įsako, kaip įsako krikščioniškojo Tikėjimo paslapčių galia. Tau įsako Galingoji Dievo Motina Mergelė Marija, kuri sumindžiojo tau išdidžią galvą savo nusižeminimu ir savo nekaltu prasidėjimu nuo pirmojo savo buvimo akimirksnio. Tau įsako šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir visų kitų apaštalų tikėjimas. Tau įsako kankinių kraujas ir visų Šventųjų pamaldus užtarimas. Prakeiktasis slibine ir kiekvienas velniškas legione, prisiektinai įsakome tau gyvuoju Dievu, tikruoju Dievu, šventuoju Dievu, Dievu, Kurs „taip mylėjo pasauli, kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kurs Jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16), Nustok apgaudinėjęs žmones ir pylęs ant jų amžinojo pasmerkimo nuodus. Nustok kenkti Bažnyčiai ir trukdyti jos laisvei. Išeik, šėtone, apgaulės išradėjau ir mokytojau, žmonių išganymo prieše. Užleisk vietą Kristui, kuriame nėra tavo darbų. Užleisk vietą vienai, šventai, katalikiškai ir apaštalinei Bažnyčiai, kurią Kristus įsteigė Savo Kraujo kainą. Pasiduok galingiausiai Dievo rankai. Pasišalink drebėdamas, kada šaukiamės Jėzaus švento ir garbingo vardo, Jėzaus, kurs sudrebina pragarą, kuriam nuolankiai paklūsta dangaus galybės, valdžios ir viešpatystės, kurį nepaliaujamai garbina cherubinai ir serafimai, kartodami: „Šventas, šventas, šventas yra Viešpats, galybių Dievas“. V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas tepasiekia Tave. V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavimi. Melskimės. Dangaus Dieve, žemės Dieve, angelų Dieve, arkangelų Dieve, patriarchų Dieve, pranašų Dieve, apaštalų Dieve, kankinių Dieve, išpažinėjų Dieve, mergelių Dieve, Dieve, kurs turi galią mirusiems grąžinti gyvybę ir ilsėtis po darbo, nes nėra kito Dievo be Tavęs ir negali būti, nes Tu esi visų regimųjų ir neregimųjų daiktų Kūrėjas, kurio viešpatavimui nebus galo. Nuolankiai puolame prieš Tavo garbingąją didenybę ir maldaujame Tave, kad savo galia išlaisvintum mus nuo visokių pragariškų dvasių spąstų, apgavysčių ir visokių kitų blogybių galios, jų melų ir piktumo. Nedelsdamas suteik mums savo galingą apsaugą ir išlaikyk mus saugius ir sveikus, To maldaujame Tave per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, Amen. Iš velnio žabangų išvaduok mus, Viešpatie. Maldaujame Tave, išgirsk mus, kad Tavo Bažnyčia tarnautų Tau ramybėje ir laisvėje; Tave maldaujame, išgirsk mus ir sumindžiok visus savo Bažnyčios priešus. Amen. (Pašlakstoma šv. vandeniu). Maldos prieš blogį Kyrie eleison! Viešpatie, mūsų Dieve, amžių Valdove, visagali ir visavaldi; Tu, kuris visa sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia; Tu, kuris Babilonijoje septynis kartus karštesnės nei paprastai krosnies liepsnas pakeitei į gaivią rasą, kuris apgynei ir išgelbėjai tris savo šventuosius jaunuolius; Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiančiųjų, Tave prašome Tavęs šaukdamiesi: paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią, blogio įtaką, blogų žmonių ir piktadarių kerus ir nužiūrėjimus, kuriuos patyrė Tavo tarnas... Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų jis gautų gėrybių, jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę. Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo galingas rankas ir atskubėk padėti, aplankyk šį Tavo paveikslą, atsiųsdamas jam galingą ramybės angelą, kuris saugotų jo sielą ir kūną, neleistų prisiartinti ir nuvytų šalin visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką, idant Tavo globoje gyvenantis žmogus su dėkingumu Tau galėtų giedoti: „Viešpats yra mano gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu - ką man gali padaryti žmogus". „Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi, Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, būsimųjų amžių Tėvas". Taip, Viešpatie, mūsų Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk savo tarną... nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink jį, išvaduodamas iš visokio blogio, prašome per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos ir Mergelės Marijos, spindinčiųjų angelų ir visų tavo šventųjų užtarimą. Amen Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia, Švenčiausioji Trejybe, Nesuteptoji Mergele, angelai, arkangelai ir rojaus šventieji, nuženkite ant manęs! Kurk mane, Viešpatie, pripildyk mane savęs, naudoki mane. Nuvyk nuo manęs visas blogio jėgas, sunaikink jas, kad turėčiau gyvenimo apsčiai ir daryčiau gera. Atitolink nuo manęs kerus, burtus, juodąją magiją, juodąsias mišias, užkerėjimus, prakeikimus, nužiūrėjimus, velnišką apsėdimą, niokojimą ir varginimą, visa, kas yra blogis, nuodėmė, pavydas, klasta ir neištikimybė, visokias fizines, psichines, moralines, dvasines ir velniškas ligas. Sudegink visas šias blogybes pragare, kad daugiau niekada jos nevargintų nei manęs, nei jokios kitos šio pasaulio būtybės. Įsakau ir liepiu Visagalio Dievo jėga, Jėzaus Kristaus Gelbėtojo vardu ir Nesuteptosios Mergelės užtarimu visoms mane kankinančioms netyrosioms dvasioms tuojau pat visiškai palikti mane ir šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, mūsų angelų Sargų sukaustytoms bei Švenčiausiosios ir Nepalytėtosios Mergelės koja prispaustoms keliauti į amžinąjį pragarą. Amen Išlaisvinimo malda O Viešpatie, Tu esi didis, esi Dievas, esi Tėvas, mes meldžiame Tave, arkangelams Mykolui, Gabrieliui ir Rapolui padedant ir užtariant, kad mūsų broliai ir seserys būtų išvaduoti nuo juos pavergusio Piktojo. O visi šventieji, ateikite mums į pagalbą! Nuo baimės, liūdesio ir apsėdimų, Tave meldžiame, išgelbėk mus Viešpatie. Nuo neapykantos, paleistuvavimo ir pavydo, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. Nuo pavydo, pykčio ir mirties minčių, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. Nuo savižudybės ir aborto pagundos, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. Nuo visų blogų seksualumo formų, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. Nuo šeimos iširimo ir blogų draugysčių, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. Nuo visokių kerų, burtų, raganavimų ir okultinio blogio, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie. O Viešpatie, kuris esi pasakęs: "Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę", Mergelei Marijai užtariant, suteik išvadavimą nuo bet kokio prakeikimo ir leisk visada džiaugtis Tavo ramybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Vidinio išgydymo malda Viešpatie Jėzau, kuris atėjai gydyti sužeistų ir iškankintų širdžių, meldžiu Tave, išgydyk tas žaizdas, kurios vargina mano širdį; ypač prašau Tave išgydyti tai, kas verčia mane nusidėti. Prašau Tave ateiti į mano gyvenimą, išgydyti nuo vaikystėje mane sužeidusių psichinių traumų ir nuo jų paliktų žaizdų, kurios mane lydėjo visą gyvenimą. Viešpatie Jėzau, Tu pažįsti mano problemas - jas visas sudedu į Gerojo Ganytojo širdį. Prašau Tave, didžiąja savo Širdies žaizda išgydyk mažus mano širdies sužeidimus. Išgydyk mano atminties žaizdas, kad niekas iš to, kas man nutiko, neįkalintų manęs skausme, baimėje ir susirūpinime. Išgydyk, Viešpatie, visas tas žaizdas, kurios mano gyvenime buvo nuodėmės priežastimi. Aš noriu atleisti visiems mane įžeidusiems. Žvelk į mano vidaus žaizdas, kurios man trukdo atleisti. Tu, kuris atėjai pagydyti prislėgtų širdžių, pagydyk manąją širdį. Pagydyk, Viešpatie Jėzau, mano intymiąsias žaizdas, kurios sukelia fizines negalias. Aš tau atiduodu savo širdį - priimk ją, Viešpatie, nutyrink ir išmokyk ją jausti taip, kaip jaučia Tavo dieviškoji širdis. Padėk man būti nuolankiam ir švelniam. Išgydyk mane, Viešpatie, nuo mane slegiančio skausmo dėl man brangių žmonių mirties. Padaryk, kad, būdamas tikras, jog Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas, atgaučiau ramybę ir džiaugsmą. Padaryk mane autentišku Tavo Prisikėlimo, Tavo pergalės prieš mirtį ir Tavęs Gyvojo buvimo tarp mūsų liudytoju. Amen. Kristaus siela Kristaus siela, pašvęsk mane, Kristaus kūne, išgelbėk mane, Kristaus kraujau, pagirdyk mane, Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane. Kristaus kančia, pastiprink mane, O gerasis Jėzau, išklausyk mane, Savo žaizdose paslėpk mane, Neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti. Nuo sielų priešų apgink mane, Mirties valandą pasišauk mane, Ir liepk man ateiti pas Tave, Kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.
 8. Zuvies ir mesos nemegau nuo pat vaikystes, na mesa dar siek tiek valgydavau, bet ir tai labai mazai, tai va taip palaipsniui ir tapau vegetaru :lol:
 9. Vegetarinė mityba kaip būdas tobulėti Kalbėdamas apie baltymus, daktaras Paavo Airola, vienas garsiausių dietologijos bei biologijos specialistų, pažymi, kad „oficialiai rekomenduojamas baltymų suvartojimo per dieną kiekis per pastarąjį dvidešimtmetį sumažėjo nuo 150 iki 45 gramų. Kuo tai paaiškinti? Visame pasaulyje vykusių tyrimų metu surinkti patikimi duomenys rodo, jog žmogui tiek daug baltymų nereikia. Tikroji dienos norma — 30-45 gramai. Kasdieninis baltymų perteklius organizme yra ne tik nereikalingas, bet netgi žalingas, ir tiesiogiai skatina tokias mirtinai pavojingas ligas, kaip vėžys ir širdies ligos. Norint gauti per dieną 45 gramus baltymų, nebūtina valgyti mėsą. Pakanka grynai vegetarinio maisto: grūdų, ankštinių, riešutų, daržovių ir vaisių". Pieno produktai, grūdai, pupos ir riešutai — labai baltymingas maistas. Antai šimte gramų sūrio, žemės riešutų ar lęšių yra daugiau baltymų negu to paties svorio hamburgeryje, kiaulienoje arba bifštekse. Deja, dietologai dar visai neseniai buvo įsitikinę, kad tik mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose bei pieno produktuose esti pilnaverčių baltymų, turinčių visas aštuonias organizmo negaminamas amino rūgštis, o visi daržovių baltymai yra nepilnaverčiai, t.y. neturi vienos ar daugiau šių amino rūgščių. Tačiau Švedijos Karališkajame bei Vokietijos Makso Planko institutuose atlikti tyrimai parodė, kad dauguma daržovių, vaisių, sėklų, riešutų ir grūdų yra pilnaverčių baltymų šaltiniai. Augaliniai baltymai lengviau įsisavinami; be to, juose nėra toksinų. Baltymų stygius beveik neįmanomas, jeigu vartojama pakankamai natūralaus, neperdirbto maisto. Atminkime: augalijos pasaulis — visų baltymų šaltinis. Vegetarai juos gauna „tiesiogiai", o ne žolėdžių gyvūnų perdirbtus. Baltymų perteklius dargi mažina darbingumą. Daktaras Irvingas Fišeris (Jeilio universitetas), atlikęs keletą lyginamųjų organizmo ištvermės eksperimentų, pastebėjo, kad vegetarai dvigubai ištvermingesni už tuos, kurie valgo mėsą. Kai dr. Fišeris baltymų kiekį maiste sumažino 20%, nevegetarų darbingumas padidėjo 33%. Daugelis kitų tyrinėjimų taip pat patvirtino, kad tinkamai pasirinktas vegetarinis maistas yra didesnės energetinės vertės negu mėsa. Dr. Dž. Jo-tekjo ir dr. V. Kipanio Briuselio universitete atlikti tyrimai rodo, jog vegetarai du ar tris kartus atsparesni nuovargiui už valgančiuosius mėsą. O jėgas vegetarai atgauna tris kartus greičiau. Naudota literatura: * Dr. Paavo Airola, "Health Forum", Vegetarian Times, August 1982, p. 67. * Irving Fisher, "The Influence of Flesh Eating on Endurance", Yale Medical Journal, 13(5); 205-221, March 1907. * J.L. Buttner, A Fleshless Diet: Vegetarianism as a rational dietary, Fredrick A. Stokes Company, New York, 1910, p. 131-132.
 10. Sveiki, sugalvojau sukurti tokia apklausa cia galite prabalsuoti ir zinoma (jei norite) argumentuoti savo pasirinkima
 11. Taip nemokamai :lol: tik skaitykit i sveikata
 12. Laimingo gyvenimo desniai (lietuviu kalba) O. G. Torsunov ĮŽANGA Koks šio leidinio tikslas? Knygos pavadinimas kalba pats už save – ji ragina mus būti laimingais. Kaip tapti laimingu? Laimė būtinai aplanko žmogų, kuris suvokia, kad reikia neatidėliojant studijuoti savo gyvenimo dėsningumus. Dažnai mus lydintys įvykiai atrodo atsitiktiniai. Šie “atsitiktinumai” gali kartotis daugelį metų. Pavyzdžiui, daug žmonių kenčia dėl savo vienišumo, dėl to, kad jų nesupranta aplinkiniai. Neturėdami atitinkamų žinių, jie kankinasi ir laukia kokio nors stebuklo. Su tuo negalima taikytis. Žmogaus gyvenimas taps laimingesnis ir įdomesnis, jeigu jis įsisąmonins, kad atsitiktinumų šiame pasaulyje nėra, ir nuspręs, kad vardan savo gerovės reikia keisti save. Jeigu po tokio sprendimo daugelio žmonių patikrintas žinojimas iš tikrųjų pritaikomas praktikoje, tai sėkmės netenka ilgai laukti. Iš kitos pusės, vargu ar galima greitai ištaisyti padėtį, manant, kad visos mūsų nesėkmės yra laikinos. Paanalizuokim savo gyvenimą. Mes, gal būt, sugebėsime pastebėti kokias nors klaidas savo bendravime su artimais žmonėmis, savo pasaulėžiūroje. Tokia savianalizė atskleis dėsningumus, į kuriuos mes turime atsižvelgti, siekdami būti laimingais. Nekreipiant į juos dėmesio, padėti pačiam sau bus daug sunkiau, ar ne taip, mielas skaitytojau? 1 knyga http://depositfiles.com/files/775477 2 knyga http://depositfiles.com/files/775480 Linkas atnaujintas: 2007.04.16
 13. Pavadinimas: Anastasija, Esu tiems, kam esu Autorius: Vladimiras Megre Leidykla: Asveja Serija: Skambantys Rusijos kedrai Išleidimo metai: 1998 Bestseleris Rusijoje. Išleistas anglų ir vokiečių kalbomis. Likimas verslininką, keliaujantį Sibiro upe, suveda su nepaprasta kedrų miškuose užaugusia mergina, kuri savo gebėjimais ir išmintinga mąstysena pranoksta bet kurį mūsų laikų žmogų. Knygoje pasakojama apie slaptingus žmogaus ryšius su gamta ir kosmosu. apie tai, kaip išsigydyti pačiam, kaip gydyti per nuotolį, kaip modeliuoti ateitį. http://depositfiles.com/files/775487 Linkas atnaujintas: 2007.04.16
 14. Sveiki pagalvojau butu idomu sukurti tokia apklausa, tad ir sukuriau, pabandykite atsakyti ar jus tvirtai tikite i Dieva? o gal esate 100% isitikine, kad Jo nera, o gal kartais tikite, o kartais ne, na kitaip sakant gal daznai abejojete Jo buvimu? Manau butu idomu procentaliai suzinoti kiek yra tikinciu ir kiek yra netikinciu. Be to galite ne tik prabalsuoti, bet ir argumentuoti savo pasirinkima ar kitaip sakant issakyti savo asmenine nuomone siuo klausimu
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su Privatumo politika.